Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLKU „SKLEP SOBĚ“
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

VOP vydává spolek „Sklep sobě“, IČ: 68379161, se sídlem Praha – Braník, Jasná I 1181/6, PSČ: 147 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9108 (dále jen „Sklep sobě“), který je provozovatelem Divadla Dobeška, jež se nachází na adrese Praha – Braník, Jasná I 1181/6, PSČ: 147 00 (dále jen „Divadlo Dobeška“).

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi vstupenek na kulturní akce, které se konají v Divadle Dobeška.

Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního vztahu se spolkem „Sklep sobě“ (dále jen „klientem“), a spolkem „Sklep sobě“, při koupi vstupenek na kulturní akce v Divadle Dobeška, zejména obeznámení klienta se způsoby platby vstupenek, podmínkami odstoupení od smlouvy a změnami smlouvy.

Objednávka vstupenek přes internet, stejně jako zakoupení vstupenek na pokladně Divadla Dobeška zahrnuje přijetí VOP, se kterými se klient může seznámit na internetových stránkách www.divadlodobeska.cz nebo ve vytištěné formě na pokladně Divadla Dobeška, a které jsou účinné v den uskutečnění objednávky či koupě vstupenky.

PODMÍNKY PRO KOUPI VSTUPENEK DO DIVADLA DOBEŠKA
Ceny vstupenek jsou vyjádřeny v českých korunách. Spolek „Sklep sobě“ není plátcem DPH.

Za účelem ověření nároku na zlevněnou vstupenku (dětská, studentská, seniorská) může být požadováno předložení dokladu s datem narození klienta; přičemž při jeho nepředložení bude účtována cena vstupenky dospělého.

Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi vstupenek přes internet (náklady na internetové připojení) si hradí klient sám.

Cenu vstupenek může klient uhradit následujícími způsoby:
a.    v hotovosti na pokladně Divadla Dobeška
b.    kartou na pokladně Divadla Dobeška
c.    bezhotovostně platbou online přes internet
d.    bezhotovostně bankovním převodem přes internet

Podmínky prodeje datovaných vstupenek na pokladně Divadla Dobeška
Vstupenky lze zakoupit na pokladně Divadla Dobeška v pondělí až čtvrtek od 16ti do 19ti hodin. Počet vstupenek na jednotlivé kulturní akce je omezen kapacitou míst k sezení v Divadle Dobeška.

Pokud se koná v Divadle Dobeška kulturní akce v pátek, sobotu nebo neděli, pak je pokladna Divadla Dobeška otevřena půl hodiny před začátkem kulturní akce.

Podmínky rezervace/prodeje datovaných vstupenek přes internet
Vstupenky na kulturní akce pořádané v Divadle Dobeška lze rezervovat nebo zakoupit na webových stránkách www.divadlodobeska.cz. Rezervovanou vstupenku je třeba vyzvednout a zaplatit na pokladně Divadla Dobeška ve lhůtě 4 dnů od data rezervace, jinak je rezervace zrušena. Vstupenky nelze rezervovat méně než 4 dny před konáním kulturní akce.

Smlouva o koupi vstupenky přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Dokončit“, poté co klient odsouhlasí, že se seznámil s těmito VOP a prohlásí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Klient si při koupi vstupenky přes internet zvolí, zda cenu vstupenky uhradí online platební kartou nebo bankovním převodem. Obě platební metody zajišťuje na základě smluvního vztahu se spolkem „Sklep sobě“ obchodní společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768.

Po uzavření kupní smlouvy, není klient oprávněn objednávku jakkoli měnit ani ji zrušit (tj. vrátit datované vstupenky), vyjma případů uvedených níže.

Při online platbě kartou je klientovi obratem zaslána na jím uvedenou emailovou adresu elektronická vstupenka.

Platbu bankovním převodem je nutné provést do 4 dnů od uzavření smlouvy, tj. ode dne kdy klient kliknul na tlačítko Dokončit, jinak se smlouva od počátku ruší. Pokud klient i přesto uhradí cenu vstupného později, bude mu platba vrácena na účet, ze kterého cenu vstupenky uhradil, pokud se se spolkem „Sklep sobě“ nedohodne jinak.

Po připsání platby bankovním převodem na účet spolku „Sklep sobě“, je klientovi obratem zaslána na jím uvedenou emailovou adresu elektronická vstupenka. Platbu bankovním převodem není možné provést méně než 4 dny přede dnem konání kulturní akce.

Při online platbě kartou nebo platbě bankovním převodem si klient může vytisknout zaslanou elektronickou vstupenku. Vytištěná elektronická vstupenka nahrazuje běžnou vstupenku - není tedy nutné vstupenku vyměňovat na pokladně Divadla Dobeška za jinou.

Pokud elektronickou vstupenku nechce klient tisknout, stačí na pokladně Divadla Dobeška sdělit ověřovací kód vstupenky, či ukázat elektronickou vstupenku např. v mobilním zařízení. Na základě těchto informací, dostane klient na pokladně Divadla Dobeška běžnou vstupenku.

Odstoupení od smlouvy o koupi vstupenek klientem - spotřebitelem
Spolek „Sklep sobě“ nabízí v Divadle Dobeška pouze datované vstupenky, tzn. vstupenky na konkrétní představení. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, klient není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Při koupi vstupenek na konkrétní představení (v konkrétní den), tak není klient oprávněn od smlouvy odstoupit.

Změna ze strany klienta
Žádost o výměnu (změnu termínu) již zaplacené vstupenky musí být učiněna písemně na adrese sídla „Sklep sobě“ nebo prostřednictvím emailu na adrese: dobeska@divadlodobeska.cz. Klient nemá na výměnu vstupenky právní nárok. Případná dohoda o změně data je uzavřena na základě písemného potvrzení spolku „Sklep sobě“ nebo potvrzení zaslaného na emailovou adresu klienta.

Práva duševního vlastnictví
Klient nenabývá žádná práva duševního vlastnictví, a to zejména autorská práva, průmyslová práva a ani mu není udělena jakákoli licence či jiné povolení k užití názvů, znaků, symbolů, log, značek a jiných znaků, k nimž vlastnické právo svědčí spolku „Sklep sobě“.

Vyšší moc
Spolek „Sklep sobě“ si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv kulturní akci v Divadle Dobeška v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. Příkladným výčtem jsou: nemoc, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V takovém případě zvolí klient buď možnost vrácení kupní ceny zakoupené vstupenky v hotovosti nebo na účet nebo spolek „Sklep sobě“ nabídne klientovi výměnu vstupenky za vstupenku na jinou kulturní akci v Divadle Dobeška. Případný cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán.

Odpovědnost
Spolek „Sklep sobě“ nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených, které nebyly uloženy v šatně sloužící tomuto účelu.
Každý návštěvník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku během návštěvy v Divadle Dobeška.

Reklamace
Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a klientovi nebude poskytnuta náhrada. V případě koupě vstupenky přes internet si v případě ztráty nebo zničení může klient vytisknout elektronickou vstupenku znovu.

Klient má zejména právo vytknout vady množství dodaných vstupenek oproti objednávce klienta.
Reklamace plnění poskytovaného spolkem „Sklep sobě“ musí být podána osobně na pokladně Divadla Dobeška, písemně na adresu sídla spolku "Sklep sobě" - Praha 4, Jasná I. 1181/6, PSČ: 147 00 nebo elektronicky na email: dobeska@divadlodobeska.cz. Doporučujeme, aby klient vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, faktury, potvrzení, atd.).

Spolek „Sklep sobě“ nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se spolek „Sklep sobě“ s klientem na lhůtě delší.

Ochrana osobních údajů
Spolek „Sklep sobě“ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), zpracovává osobní údaje klientů, kteří poskytli tyto údaje při rezervaci či koupi vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou jsou klienti, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů dle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOU.

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je spolek „Sklep sobě“. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů zpracovávaných spolkem „Sklep sobě“. Poskytnutí osobní údajů je dobrovolné.

„Sklep sobě“ tímto klienty informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOOU, zejména zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

Další práva a povinnosti
Spolek „Sklep sobě“ není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje „Sklep sobě“ prostřednictvím elektronické adresy: dobeska@divadlodobeska.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle „Sklep sobě“ na elektronickou adresu klienta.

Spolek „Sklep sobě“ je oprávněn k prodeji vstupenek a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Spory
Spolek „Sklep sobě“ coby prodávající tímto (ve smyslu § 14 zákona č.634/1992 Sb., ve znění pozd. předpisů) poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, že spotřebitel má možnost řešit případný spor s prodávajícím prostřednictvím mimosoudního řešení sporů. Subjektem mimosoudního řešení sporů je v daném případě Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.
 
Tyto VOP podléhají jak co do výkladu, tak co do použití českému právu. Nedojde-li se ke smírnému řešení, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.

Kontaktní údaje Provozovatele Divadla Dobeška:
Spolek "Sklep sobě", IČ: 683 79 161,
sídlo Praha 4, Jasná I. 1181/6, PSČ: 147 00
email: dobeska@divadlodobeska.cz, tel. +420 244 681 173